foto1
Nicwałd
foto1
Podstawowa
foto1
w Nicwałdzie
foto1
imienia
foto1
Bł.Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

+48 56 4685425
spnicwald@gruta.pl
SP w NicwałdziePrzypominamy Klauzulę RODO:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że: Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: Gmina Gruta, Gruta 244, 86-330 Mełno.Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na stronie: http://www.bip.gruta.akcessnet.net/index.php?idg=13&id=795&x=1


 

ZARZĄDZENIE NR 10

Dyrektora

Szkoły Podstawowej

im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

w Nicwałdzie

Na podstawie:

1). Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.) - ze zmianami, które wchodzą w życie  18 i 25 maja 2020 r.,

2 )  Rozporządzenia  z dnia  19 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.

3) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781 i 872)

4)Wytyczne GIS, MEN, MZ, CKE w sprawie organizacji egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

Wprowadza się  procedury wewnętrznego  bezpieczeństwa pracowników i uczniów klasy ósmej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Nicwałdzie w związku z egzaminem

ósmoklasisty

§2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły : spnicwald.edu.pl

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie  dnia 1.06.2020r.

 

         Wewnętrzne Procedury Bezpieczeństwa  Pracowników i Uczniów Klasy VIII

podczas egzaminu ósmoklasisty

w Szkole Podstawowej

im bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Nicwałdzie

w warunkach epidemii COVID-19

 

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

1.2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca  w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.3Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,

z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

1.4.  Podczas egzaminu w szkole mogą przebywaćwyłącznie:

  1.  zdający
  2. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni
  3. inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
  4. uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu (por. pkt. 1.5.)

5. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej    wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy  np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

1.5. Jeżeli to możliwe, w dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie należy prowadzić zajęć edukacyjnych dla innych uczniów lub należy rozpocząć prowadzenie zajęć po zakończeniu egzaminu w danym dniu  i zdezynfekowaniu pomieszczeń. Dotyczy to  wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych klasy VIII

1.6. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

1.7.  Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.16.). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.8. Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach).

1.9.  Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

1.10. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu  na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.

Wytyczne ochrony osobistej zdających oraz innych  osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów , w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa.

2.1.  Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.2.  Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności  w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust  i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających .Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie  co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

2.3.  Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) wychodzi do toalety

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 2.4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu,  np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

2.5. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet  po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc  (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

 2.6. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać  z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa

1) Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać  ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później  niż do 29 maja 2020 r.

 2) Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz postępuje zgodnie z informacją określoną w pkt.3.6.3.

2.7. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane  w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.

Wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni budynków pomieszczeń , w tym sposobów aranżacji budynku szkoły oraz sal egzaminacyjnych

3.1. Przy wejściu do szkoły należy wywiesić informacje:

 1) dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu

2) zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej

3) zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego

4) zawierającą numery telefonów do służb medycznych

5) zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).

3.2. Przy wejściu do szkoły należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu  z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.

3.3. Płyn do dezynfekcji rąk powinien być również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu należy umieścić informację na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

3.4. Egzamin może być przeprowadzany w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, na korytarzach szkolnych oraz w innych przewidzianych  w przepisach miejscach, pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego. Nie wprowadza się ograniczeń dotyczących liczby osób w sali (przy zachowaniu odpowiednich odstępów), jednak zaleca się – jeżeli tylko pozwalają na to warunki lokalowe oraz zasoby ludzkie – przeprowadzanie egzaminu w salach z możliwie jak najmniejszą liczbą osób w każdej sali.

3.5. Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1, 5 metrowy odstęp w każdym kierunku. Na rysunku na str. 6 przedstawiono przykładowy schemat sytuacyjny z zachowaniem zalecanych odstępów; możliwych jest wiele innych rozwiązań, zależnych od, np. rozmiarów sali, układu mebli lub sprzętu w sali, liczby członków zespołu nadzorującego. Zaznaczony na schemacie odstęp (1,5 m) należy rozumieć jako co najmniej 1,5 m.

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z koniecznością zmiany liczby sal egzaminacyjnych 

 1) Jeżeli konieczność zapewnienia odpowiedniej odległości pomiędzy zdającymi powoduje konieczność zwiększenia liczby sal, w których jest przeprowadzany egzamin, należy liczbę tych sal odpowiednio zwiększyć.

2) Zwiększenie liczby sal, w których jest przeprowadzany dany egzamin, wiąże się z koniecznością zapewnienia zespołów nadzorujących, zgodnie z warunkami określonymi we właściwym rozporządzeniu, z uwzględnieniem zasad opisanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.).

3) Jeżeli chodzi o modyfikowanie liczby sal w systemach informatycznych, to:

a) w przypadku E8 – konieczne jest wprowadzenie nowego układu sal (w SIOEO)

Jeżeli dyrektor właściwej OKE nie będzie wymagał modyfikacji liczby sal  w systemie informatycznym, wówczas członków nowo utworzonych zespołów nadzorujących należy dopisać do listy członków zespołów nadzorujących w sali,  w której oryginalnie planowane było przeprowadzenie egzaminu, a w protokole  z przebiegu egzaminu w tej sali oraz w protokole zbiorczym należy opisać zaistniałą sytuację, wskazując liczbę sal, w których egzamin rzeczywiście został przeprowadzony, oraz wymieniając wszystkich przewodniczących zespołów nadzorujących w tych salach.

 4) Zmiana liczby sal oraz wprowadzenie zmian w systemach informatycznych  nie skutkują zmianą złożonego zapotrzebowania na arkusze i inne materiały egzaminacyjne; zostaną one dostarczone zgodnie z pierwotnym zapotrzebowaniem. Arkusze i materiały egzaminacyjne, po ich odbiorze, należy  w dniu egzaminu odpowiednio rozdzielić na sale egzaminacyjne, zgodnie z nowym porządkiem. Sposób postępowania dotyczący płyt CD oraz kopert bezpiecznych opisano w punktach po niżej.

 5)W roku szkolnym 2019/2020 z każdej sali egzaminacyjnej w każdym egzaminie,  tj. E8 należy sporządzić plan sali egzaminacyjnej, dodatkowo wskazując odstępy zapewnione pomiędzy zdającymi  (jeżeli – co do zasady – odstępy pomiędzy wszystkimi zdającymi w danej sali egzaminacyjnej są podobne, wystarczy wskazanie i opisanie odstępów podobnie jak na rysunku.

6). Plany sal należy przesłać do OKE (jako załączniki do protokołu zbiorczego), a ich kopię pozostawić w dokumentacji szkoły. Sporządzanie planu sali egzaminacyjnej nie dotyczy następujących sytuacji:

a) w danej sali egzaminacyjnej do egzaminu przystępuje tylko jeden zdający

b) dany egzamin jest przeprowadzanych w domu zdającego

 7) W roku szkolnym 2019/2020 materiały egzaminacyjne z dodatkowych sal można zapakować do zwykłych kopert (nie muszą być to foliowe koperty zwrotne), opisując je zgodnie z instrukcją dyrektora OKE.

8) W roku szkolnym 2019/2020 w przypadku E8  z języków obcych nowożytnych szkoły mogą w razie konieczności sporządzić kopię płyty z nagraniami do zadań na rozumienie ze słuchu. Płytę można skopiować w dniu egzaminu, nie wcześniej niż godzinę przed rozpoczęciem egzaminu (w przypadku E8 – nie wcześniej  niż o 8:00). Dyrektor szkoły może również pobrać plik .mp3 z nagraniami na dany egzamin z serwisu OKE  dla dyrektorów szkół, a w przypadku E8 – z SIOEO. Sporządzona kopia płyty  lub pobrany plik stanowi materiał egzaminacyjny objęty ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem,

3.6. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego również powinny zostać przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5 metrowego odstępu  od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego (podczas gdy zdający rozwiązują zadania; w trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki). Członkowie zespołu nadzorującego powinni  do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej. Istotne jest, aby zapewnić miejsca dla członków zespołu nadzorującego w taki sposób, aby zachować odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy zdających.

3.7. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać.

 Wyjątek stanowią:

 1) E8, z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań  na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie  z płyty CD

2) sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte, należy zapewnić regularną dezynfekcję klamek/uchwytów.

 3.8. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając  o zgodne z art. 9d ustawy o systemie oświaty.

 3.9. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając  o zapewnienie komfortu zdających.

3.10. Dla każdego zdającego powinno zostać zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. Może to być szafka, jeżeli szkoła dysponuje szafkami, może to być również odrębne pomieszczenie, np. szatnia, sala szkolna, w której dla zdających będą przygotowane, np. przezroczyste foliowe worki (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania), w których będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika albo pod zamknięciem. Należy zminimalizować możliwość kontaktowania się osób pozostawiających swoje rzeczy z osobami odbierającymi swoje rzeczy albo zadbać, by oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy zachowywali odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).

3.11. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

3.12. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych – jeśli jeszcze tego nie zrobiono – należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.   3.13. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.                                                                                       3.14. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej należy dezynfekować przed i po każdym egzaminie. Konieczne jest również dezynfekowanie ławek i krzeseł pomiędzy poszczególnymi dniami.                                                                  3.15. Dezynfekować należy również:

1) klawiatury, myszki i monitory dotykowe albo laptopy wykorzystywane  do przeprowadzenia egzaminu.

 2) sprzęt (komputery, klawiatury, dodatkowy osprzęt, np. słuchawki – jeżeli zapewnia je szkoła, urządzenia rejestrujące dźwięk podczas egzaminu,  w przypadku gdy zdający korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego go w czytaniu lub pisaniu), z którego korzystają zdający, którym przyznano korzystanie z takiego sprzętu jako sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu

3) odtwarzacze płyt CD do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego nowożytnego

 4) przybory piśmiennicze, jeżeli szkoła zdecyduje się zapewnić takie materiały dla zdających, którzy zapomnieli przynieść je na egzamin, z wyjątkiem materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają.

 3.16. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń lub przedmiotów, tak aby zdający oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminów nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 3.17. Na terenie szkoły lub ośrodka należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 Dodatkowe procedury w dniu egzaminu                                       

4.1. Członkowie zespołów nadzorujących powinni przejść szkolenie z zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas egzaminu przeprowadzone przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.

4.2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”, o których mowa w pkt. 6.1.

4.3. Paczki należy odebrać od kuriera i otwierać w rękawiczkach. Po odebraniu paczek od kuriera można przetrzeć je szmatką z płynem dezynfekującym.

4.4. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze  od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.

4.5.  Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających  o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej  po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym

3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających  po zakończonym egzaminie.

4.6.  Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.  W tym celu dyrektor szkoły może na przykład:

1) przekazać zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację  o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu – mogą to być np. różne godziny dla zdających z różnych  sal egzaminacyjnych (czas wejścia na teren szkoły / do sali egzaminacyjnej  w np. 15-, 20-minutowych odstępach)

2) wpuszczać zdających na teren szkoły różnymi wejściami, np. wg podziału na sale egzaminacyjne lub oddziały

3) wpuszczać zdających na teren szkoły o różnych godzinach, np. 8:00, 8:20, 8:40, zgodnie z np. podziałem zdających na sale lub przedmioty  (w przypadku języków obcych)

4) zdecydować o rozpoczęciu egzaminu dla kolejnych grup zdających  w np. 15-, 20-minutowych odstępach czasowych (np. 1. grupa o godz. 9:00, 2. grupa – o 9:20, 3. grupa – o 9:40), z zastrzeżeniem, że egzamin nie może rozpocząć się później niż 45 minut po godzinie rozpoczęcia podanej  w harmonogramie, wszyscy zdający z danej grupy piszą egzamin  w odrębnych salach, a żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej  na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi)

5) wypuszczać zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury – np. sala po sali, oddział po oddziale, upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin .

6) poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z wprowadzeniem grup podczas wpuszczania zdających na egzamin

1.W pierwszej kolejności (o najwcześniejszych godzinach) na egzamin wchodzą zdający korzystają z przedłużenia czasu przeprowadzania egzaminu

2) Jeżeli dyrektor szkoły podejmie decyzję o rozpoczynaniu egzaminu  z przesunięciem czasowym – spóźnieni zdający mogą wejść na egzamin nawet  z ostatnią grupą, jeżeli w danej sali egzaminacyjnej jest stolik, przy którym zdający może pracować z arkuszem egzaminacyjnym.

4.7. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Szczegółowe  rozwiązania dotyczące przeprowadzania egzaminów z danego przedmiotu w dostosowanych warunkach

5.1. W przypadku zdającego, który przystępuje do egzaminu, korzystając z pomocy nauczyciela wspomagającego, musi również być zachowany co najmniej  1,5-metrowy odstęp pomiędzy tym zdającym a nauczycielem. Jeżeli zdający  ma trudności w komunikacji i przy zachowaniu wskazanego odstępu występują problemy ze zrozumieniem mowy, odstęp można zmniejszyć do niezbędnego dla zrozumienia wypowiedzi zdającego, z zachowaniem innych środków ochrony (np. wykorzystania przyłbic zamiast maseczek, zakrycia ust i nosa przez nauczyciela wspomagającego), lub – za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej – wprowadzić inne rozwiązania organizacyjne,  np. zapewnić obecność nauczyciela, który ma większe doświadczenie w rozumieniu mowy zdającego, wykorzystać mikrofon (odnotowując wprowadzone modyfikacje w protokole). Jeżeli dla nauczyciela wspomagającego nie został zamówiony odrębny arkusz, należy wykorzystać arkusz rezerwowy (upewniając się, że jest on w tej samej wersji, w której arkusz ma zdający), a w sytuacji, kiedy liczba arkuszy rezerwowych jest niewystarczająca, należy niezwłocznie skontaktować się z właściwą OKE  i postępować zgodnie z instrukcjami.

 5.2. W przypadku egzaminu przeprowadzanego w domu zdającego również konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa, w tym:

 a) zakrywanie nosa i ust przez członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu, np. nauczyciela wspomagającego, specjalisty z zakresu niepełnosprawności podczas każdego kontaktu ze zdającym, a w sytuacjach wymagających kontaktu  z członkami zespołu – również przez rodziców/prawnych opiekunów zdającego

b) zachowanie odpowiedniego (co najmniej 1,5-metrowego) odstępu pomiędzy zdającym a członkami zespołu nadzorującego, co – w przypadku,  gdy egzamin jest przeprowadzany w małym pomieszczeniu – może wiązać

się z zapewnieniem rotacyjnej obecności tylko jednego z członków  w tym samym pomieszczeniu ze zdającym; obowiązek zachowania odstępu  nie dotyczy kontaktów rodziców/prawnych opiekunów zdającego  ze zdającym, np. podczas wykonywania w trakcie egzaminu niezbędnych czynności pielęgnacyjnych

c) dezynfekcji sprzętu lub urządzenia, jeżeli z tego samego sprzętu lub urządzenia korzysta zdający i członek zespołu nadzorującego, chyba że członek zespołu nadzorującego korzysta z tego urządzenia  lub sprzętu w rękawiczkach d) zapewnienie płynu dezynfekcyjnego dla członków zespołu nadzorującego

e) wietrzenia pomieszczenia, w którym jest przeprowadzany egzamin, przed egzaminem, a jeżeli to możliwe – również w trakcie egzaminu.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego

6.1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu  z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób (por. pkt 3.18.).

Szczegółowe rozwiązania organizacyjne związane z przeprowadzaniem egzaminu w przypadku konieczności odizolowania zdającego lub innej osoby uczestniczącej w przeprowadzaniu egzaminu

1) W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu  lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powinien – tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnić zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację  o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym.

2) W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję  o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.

6.2. W przypadku  wystąpienia objawów choroby u zdającego niezwłocznie powiadamia się rodziców/prawnych opiekunów ucznia  o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.  W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

6.3. Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem, która powinna uwzględniać minimum następujące założenia:

1) pracownicy szkoły oraz członkowie zespołów nadzorujących niebędący pracownikami szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem

2) zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus),  a także obowiązujących przepisów prawa

3) w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji  i poleceń. Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek

 4) w przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu nadzorującego, lub innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu na danej sali egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie przerwać egzamin tego zdającego oraz wdrożyć procedurę opisaną w pkt 6.1. 

6.4. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana  o zakażenie, i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS odnoszących się  do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną (por. pkt 3.6.5.).

6.5.Zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji.

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od dnia 25.05.2020 w Szkole Podstawowej w Nicwałdzie zostają zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla Oddziału Przedszkolnego i klas I-III.
Ponadto uczniowie klasy ósmej mają możliwość skorzystania z konsultacji w poniedziałki i środy w godz. 13-15.

 

Procedury:

 

 Zarządzenie nr 9

 

  

Dyrektora

Szkoły Podstawowej

Im. Bł. K. Stefana Wincentego Frelichowskiego

w Nicwałdzie

 

  

 

 

na podstawie:

·                     Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.) - ze zmianami, które wchodzą w życie 18 i 25 maja 2020 r.,

·                     Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493) - ze zmianami, które wchodzą w życie 18 i 25 maja 2020 r.,

·                     Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z organizacją zajęć rewalidacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych oraz konsultacji dla ucznia wprowadza się Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Bł. K. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Nicwałdzie  w warunkach pandemii COVID 19.

 

§2.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły : spnicwald.edu.pl

 

§3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.05.2020

 

 

 

 

 

Wewnętrzne Procedury Bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej

im Bł. K.Stefana Wincentego Frelichowskiego w Nicwałdzie

w warunkach epidemii COVID-19

 

Opracowane procedury opierają się na:

1.    Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.) - ze zmianami, które wchodzą w życie  18 i 25 maja 2020 r.,

2.    Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493) - ze zmianami, które wchodzą w życie 18 i 25 maja 2020 r.,

3.    Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z organizacją zajęć rewalidacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych oraz konsultacji dla ucznia

4.    Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - rekomendacje MEN.

 

Procedury zostały dostosowane do warunków Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie

 

 

                                                    POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.    Niniejszy dokument określa Procedurę bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii COVID - 19, dotyczącą wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie, uczniów oraz rodziców ,dzieci uczęszczających do szkoły.

2.    Celem Procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem, umożliwienie uczniom uczęszczanie na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz konsultacje przedmiotowe dla uczniów

3.    Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia wirusem COVID - 19, jednak ryzyko związane z zakażeniem istnieje, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 1 do Zarządzenia.

 

  

 

 

OBOWIĄZKI DYREKTORA

 

1.    Dyrektor odpowiada za organizację pracy szkoły, monitoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników w okresie występowania pandemii COVID – 19.

2.    Dyrektor w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 dba
o zachowanie wszelkich środków ostrożności na terenie szkoły.

3.    Dyrektor zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej, w tym maseczki, rękawiczki ochronne, ewentualnie przyłbice.

4.    Dyrektor zamieszcza informacje przed wejściem do budynku szkoły o obligatoryjnej dezynfekcji rąk przez osoby wchodzące na teren szkoły.

5.    Dyrektor dba o przestrzeganie zasad prawidłowego mycia rąk przez wywieszenie plakatów
z zasadami prawidłowego mycia rąk w widocznym miejscu w łazienkach oraz instrukcji dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem do dezynfekcji.

6.    Dyrektor zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła,  poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.

7.    Dyrektor odpowiada za znajomość i stosowanie przez pracowników procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID - 19.

8.    Dyrektor prowadzi spotkania z pracownikami i zwraca ich uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych.

9.    Dyrektor w widocznym miejscu  umieszcza numery telefonów organów:

- organu prowadzącego –  (56) 468 31 21

- kuratora oświaty – (56) 611 52 20

- Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej –(56) 4517810

- służb medycznych – tel. alarmowy 999 lub 112

10.    Dyrektor zobowiązuje pracowników do zachowania zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

11.    Dyrektor określa zasady ścieżki szybkiej komunikacji pracowników z rodzicami.

12.    Dyrektor zapewnia termometr  - do pomiaru temperatury uczniów oraz pracowników.

13.    Dyrektor zapewnia pomieszczenie (wyposażone w m.in. środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący) zapewniające minimum 2 metry odległości od innych osób, w którym można będzie odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

14.    Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u nich objawów chorobowych nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się ze stacja sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

15.    Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów chorobowych na terenie szkoły, natychmiast odsunie pracownika od pracy
i poinformuje właściwą miejscową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Grudziądzu, służby medyczne, organ prowadzący oraz kuratora oświaty. Wstrzymuje też przyjmowanie do szkoły kolejnych osób. Obszar, w którym poruszał się pracownik zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji zgodnie z procedurami.

16.    Dyrektor zaleca pracownikom stosowanie się do zaleceń Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

 

  

 

RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE UCZNIÓW

 

1.  Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do ścisłego przestrzegania obowiązujących w szkole procedur postępowania ustalonych na czas pandemii COVID – 19.

2.    Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do posyłania do szkoły dziecka zdrowego - bez
  objawów chorobowych.

3.   Rodzice/prawni opiekunowie powinni mierzyć dziecku temperaturę przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły.

4.   Rodzice/prawni opiekunowie posyłają dziecko do szkoły bez zbędnych zabawek/ przedmiotów.

5.  Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa indywidualną osłoną, np. maseczką, dezynfekcji rąk w przypadku ewentualnej potrzeby wejścia do szkoły.

6.  Rodzice/prawni opiekunowie nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej.

 

 

     

       

   

 

NAUCZYCIELE

 

1.   Nauczyciele i opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych w szkole.

2.   Nauczyciele i opiekunowie są zobowiązani do ścisłego przestrzegania procedur ustanowionych na czas pandemii COVID - 19. Odpowiadają za życie i zdrowie powierzonych ich opiece uczniów.

3.    Nauczyciel przebywa tylko w wyznaczonej sali ze stałą grupą powierzonej jego opiece (są to grupy przyporządkowane określonym wychowawcom, unika się rotacji pracowników w poszczególnych grupach, chyba, że z przyczyn losowych będzie to konieczne, np. zwolnienie chorobowe pracownika).

4.    Nauczyciele i pracownicy są zobowiązani do zachowania między sobą dystansu, minimum 1,5m.

5.  Nauczyciel dba, by w sali, w której odbywają się zajęcia dla dzieci nie było przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie dezynfekować.

6.   Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel kontroluje, czy salę zajęć, sprzęt, pomoce zdezynfekowano.

7.   Nauczyciel jest zobowiązany do wietrzenia sali, w której odbywają się zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadzenia zajęć ruchowych przy otwartych oknach.

8.Nauczyciel jest zobowiązany do przestrzegania zasad częstego i regularnego mycia rąk przez dzieci, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu nauczyciel i opiekun pomaga dziecku myć i dezynfekować ręce.

9.      Nauczyciel jest zobowiązany, by dzieci spożywały posiłki bez kontaktu z dziećmi z innych grup.

10.    Nauczyciel jest zobowiązany do przestrzegania zakazu wyjść z dziećmi poza teren szkoły.

11.    Nauczyciel uniemożliwia stykanie się dzieci z jego grupy z dziećmi z innych grup.

12.    Nauczyciel ma obowiązek znajomości i przestrzegania procedur przyprowadzania i odbierania dzieci przez rodziców oraz procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia przyjętych w szkole.

13.  Nauczyciel monitoruje częstotliwość mycia i dezynfekcji blatów, stołów, poręczy krzeseł przez personel obsługi.

14.W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka nauczyciel natychmiast izoluje dziecko w specjalnym wyznaczonym przez Dyrektora pomieszczeniu wyposażonym w m.in.środki ochrony osobistej, płyn dezynfekujący. Nauczyciel bez zbędnej zwłoki zgłasza Dyrektorowi szkoły stwierdzenie objawów chorobowych oraz powiadamia rodziców dziecka
   w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły, korzystając ze ścieżki komunikacyjnej szkoły.

15.    Nauczyciel organizując zajęcia oraz opiekę ma obowiązek zwracania uwagi na bezpieczną zabawę dzieci w sali, o zachowanie pomiędzy nimi odległości min. 2 metrów.

16.    Niedopuszczalne jest pozostawienie grupy samej podczas zajęć.

17.    W przypadku wystąpienia sytuacji wymagającej dodatkowej opieki nad dzieckiem należy powierzyć je innemu nauczycielowi/pomocy nauczyciela, który przed wejściem do sali i przed objęciem dziecka opieką, dezynfekuje ręce.

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH , REWALIDACJI ORAZ KONSULTACJI

 

1.    Od dnia 18maja 2020r.prowadzone mogą być zajęcia rewalidacyjne. Od  25.05.2020 r. w Szkole Podstawowej w Nicwałdzie  prowadzi się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i konsultacje.

2.    Rodzice wyrażają zgodę na zajęcia w formie stacjonarnej z zachowaniem zasad sanitarnych lub w formie zdalnej.

 

 

I PRZYPROWADZANIE I ODPROWADZANIE DZIECI

 

1.    Do szkoły przyprowadzane są tylko zdrowe dzieci.

2.    Rodzic pisemnie wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka.

3.    Rodzice przyprowadzający/odbierający dziecko ze szkoły  mają obowiązek zachowywać dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz w odniesieniu do innych uczniów i ich rodziców/opiekunów wynoszący min. 2m.

4.    Każdorazowo przed wejściem do budynku uczniom mierzona jest temperatura. W przypadku podwyższonej temperatury dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły.

5.    Uczniowie do szkoły  przyprowadzani są tylko przez rodziców/osoby zdrowe.

6.    Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.

7.    Przy wejściu do budynku obligatoryjnie wszyscy wchodzący dezynfekują ręce.

8.     W wyznaczonym czasie rodzic (obligatoryjnie posiadający maseczkę/materiał zasłaniający usta i nos) przyprowadza dziecko do wejścia, przekazuje dziecko pracownikowi szkoły, który pomaga przy jego przebraniu i zaprowadza do sali zajęć.

9.    W wyznaczonym miejscu rodzic lub opiekun (jw. posiadający maseczkę /materiał zasłaniający usta i nos) oczekuje na dziecko przy wejściu do szkoły. Pracownik przyprowadza dziecko, przy wyjściu dezynfekuje ręce sobie i dziecku, przekazuje dziecko rodzicowi, który zabiera ucznia do domu.

10.     Rodzice/opiekunowie nie mogą wchodzić do budynku szkoły.

11.     Szkoła nie zapewnia dowozu i odwozu uczniów.

 

 

 

 

II CZAS POBYTU UCZNIA W SZKOLE

 

1.    Liczebność  uzależniona jest od wielkości sal. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zajęć i zabaw dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4m2 przypadające na jedno dziecko i każdego opiekuna (z uwzględnieniem mebli i sprzętów w niej się znajdujących). W sytuacji przekroczenia dozwolonej liczby dzieci przypadającej na grupę, ograniczenia będą wprowadzane na podstawie oświadczeń składanych przez rodziców i rekomendacji MEN dotyczących pierwszeństwa.

2.    Dzieci pracują pojedynczo przy stoliku ustawionym w odległości 2 m od poprzedniego.

3.    Podczas zabaw swobodnych  podejmowane są starania o zachowanie bezpiecznej odległości.

4.    Uczeń przebywa w jednej sali ze swoją grupą oraz opiekunami: nauczycielem oraz pomocą nauczyciela.

5.    Co godzinę nauczyciel wietrzy salę, w której prowadzone są zajęcia z dziećmi i prowadzi zajęcia ruchowe przy otwartych oknach (w przypadku zajęć w grupie). Po zajęciach sale są dezynfekowane.

6.    Uczniowie pod nadzorem opiekunów, często myją i dezynfekują ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety.

7.    Nauczyciel, na miarę możliwości uczniów, zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania.

8.    Codziennie powierzchnie użytkowe (blaty, klamki, poręcze, włączniki światła etc.) sprzęt i rzeczy używane przez dzieci są dezynfekowane.

9.    Usuwa się z sal przedmioty, zabawki, których nie można codziennie dezynfekować (np. pluszaki, chusty).

10.    Zabrania się uczniom przynoszenia do szkoły żadnych przedmiotów, np. zabawki, telefony
     komórkowe.

11.    Nauczyciele i pracownicy pracują wg ustalonego harmonogramu. Podczas sprawowania   opieki  nad dziećmi unika się rotacji pracowników.12

12.    Opiekunowie, nauczyciele zachowują dystans między sobą, w każdej sytuacji - min. 1,5 m.

 

 

III PROCEDURY KONSULTACJI PRZEDMIOTOWYCH  UCZNIA Z NAUCZYCIELEM

 

1.    Nauczyciel przebywa w sali wyznaczonej przez dyrektora szkoły i dba o wietrzenie sali oraz przestrzega zasad bezpiecznych odległości.

2.    Uczeń który wyraził chęć uczestnictwa w konsultacjach wchodzi na teren szkoły, udaje się w do głównego wejścia szkoły (nowy budynek) i tam oczekuje , w wyznaczonym miejscu (tzw. strefie oczekiwania)

3.    W strefie oczekiwania wyznaczone są odległości (min 2 m) pomiędzy uczniami

4.    Przed wejściem do budynku wyznaczona przez dyrektora osoba (nauczyciel/pracownik szkoły) monitoruje sprawny ciąg komunikacyjny przemieszczania się uczniów oraz sprawuje opiekę nad uczniami oczekującymi na konsultację

5.     Uczeń po konsultacji niezwłocznie opuszcza budynek a następnie teren szkoły.

 

 

 

 

 

 

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 

1.    Przy wejściu na teren szkoły wszyscy są zobligowani do dezynfekcji rąk - środki dezynfekujące znajdują się przed wejściami do szkoły i świetlicy szkolnej.

2.    Rodzice/opiekunowie/osoby trzecie mają zakaz wchodzenia na teren szkoły. Tylko w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Dyrektora osoba postronna może wejść, po uprzedniej dezynfekcji rąk, z zakrytym nosem i ustami maseczką ochronną.

3.    Dzieciom i pracownikom wchodzącym do szkoły każdego dnia będzie mierzona temperatura, po wcześniejszej zgodzie rodzica/opiekuna oraz pracowników.

4.    Dyrektor, lub osoba upoważniona monitorować będą codziennie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, włączników światła itp.) i powierzchni płaskich, zabawek

5.    Podczas dezynfekcji ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujące się na opakowaniach środków dezynfekujących.

6.    Personel opiekujący się uczniami i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w środku ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki/przyłbice,

7.    Toalety są na bieżąco dezynfekowane.

8.    W toaletach wywieszone są plakaty i piktogramy z instrukcjami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji znajdują się instrukcje.

 

 

 

PROCEDURA DEZYNFEKCJI SAL I TOALET NA CZAS PANDEMII W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID – 19

 

Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom podczas dezynfekcji sal i toalet w związku z zagrożeniem COVID – 19.

 

Zakres obowiązywania procedur: procedury dotyczą zasad postępowania pracowników szkoły podczas dezynfekcji sal i toalet.

 

Pracownicy Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie zobowiązani są do ścisłego przestrzegania niniejszej procedury ustanowionej na czas zagrożenia wirusem SARS- COV-2. Szczególnie dotyczą pracownika sprzątającego, ale i pozostałych pracowników, którzy w trakcie wykonywania swojej pracy, również dydaktycznej i opiekuńczej, z różnych przyczyn, muszą dokonać dezynfekcji.

 

Dezynfekcja pomieszczeń:

1.                            Pracownicy szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem do dezynfekcji przed

     każdorazowym wejściem do budynku.

2.    Pracownicy szkoły zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem również po wykonaniu czynności związanych z myciem i dezynfekcją sal i toalet i innych powierzchni
w szkole.

3.    Podczas mycia i dezynfekcji pomieszczeń szkoły pracownicy zobowiązani są używać środków ochrony osobistej, w tym rękawic, maseczek ochronnych lub przyłbic.

4.    Pracownicy szkoły myją i dezynfekują sale i toalety co najmniej dwa razy dziennie, w czasie, gdy w pomieszczeniu nie przebywają żadne inne osoby.

5.    Pracownicy szkoły zobowiązani są sprzątać ciągi komunikacyjne i powierzchnie płaskie oraz dezynfekować powierzchnie dotykowe takie jak: poręcze, klamki, włączniki światła , co najmniej dwa razy dziennie, tj. po przyprowadzeniu uczniów do szkoły oraz po ich wyjeździe.

6.    Pracownicy szkoły sprzątają i dezynfekują blaty stołów, powierzchnie pod stołami w salach i pomieszczeniu do spożywania posiłków przed każdym posiłkiem i po każdym posiłku dzieci.

7.    Pracownicy szkoły zobowiązani są myć i dezynfekować zabawki lub inny sprzęt, po każdym użyciu przez dziecko.

8.    Pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Korzystając z nich należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka.

9.    Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i sprzętu tak, aby nie narażać dzieci na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 

Dezynfekcja pomocy dydaktycznych, sprzętu, zabawek

1.    Podczas mycia pomocy dydaktycznych, sprzętu, zabawek  w pierwszej kolejności należy uważnie wyczyścić przedmiot, dokładnie myjąc jego powierzchnię chusteczkami czyszczącymi lub wyszorować jego powierzchnię specjalnym preparatem (np. szarym mydłem lub mydłem
w płynie) i przemyć ciepłą wodą. W ten sposób usuwamy brud, tłuszcz, a także wiele bakterii. Podczas mycia należy zwrócić uwagę na trudno dostępne miejsca, jak zagłębienia i chropowate powierzchnie.

2.    Przedmioty należy spryskać preparatem do dezynfekcji, pozostawić do wyschnięcia a następnie dokładnie spłukać wodą. Nie należy stosować tych preparatów do zabawek i przedmiotów pluszowych, dlatego zostają one wyłączone z użytkowania szkoły.

3.    Należy przestrzegać minimalnych czasów dezynfekcji wpisanych na używanych preparatach - ten czas gwarantuje usunięcie mikrobów w warunkach czystych. W przypadku krótszej ekspozycji na preparat wirusy i bakterie mogą wykazać częściową odporność na działanie środka dezynfekującego.

4.    Należy dezynfekować również ławki znajdujące się na zewnątrz.

5.    Szczegółowy plan higieny zawarty jest w Załączniku nr 2 do Zarządzenia.

6.    Rejestr mycia i dezynfekcji pomieszczenia - Załącznik nr 3 do Zarządzenia.

 

 
 

PROCEDURA KOMUNIKOWANIA SIĘ NA DRODZE NAUCZYCIEL - DYREKTOR, NAUCZYCIEL - RODZIC NA CZAS PANDEMII

 

By zorganizować bezpieczne środowisko, potrzebna jest otwarta komunikacja. Sprawna komunikacja z rodzicami w czasie pandemii pomóż szybko zadziałać w sytuacji zagrożenia zdrowia. Najszybsza formą komunikacji nauczyciela z rodzicem i rodziców z nauczycielem lub dyrektorem w okresie pandemii wirusa SARS-COV-2 jest kontakt telefoniczny, a jeśli jest niemożliwy, to poczta elektroniczna.

 

1.    Nauczyciele zobowiązani są zwrócić się do rodziców o potwierdzenie aktualności numerów telefonów, adresów zamieszkania, by móc się z nimi kontaktować w sytuacji koniecznej,
tj. stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka.

2.    Nauczyciele ustalają z rodzicami, który z numerów telefonów będzie służył do szybkiej komunikacji z nimi w razie potrzeby.

3.    Nauczyciele przekazują rodzicom numer telefonu do nauczyciela/opiekuna grupy służący do szybkiej komunikacji.

4.    Nauczyciele udostępniają Dyrektorowi dane o numerach telefonu dotyczących szybkiej komunikacji w formie zestawienia załącznik nr 4

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM

WIRUSEM SARS – COV – 2

 

1.    Dyrektor wyznacza i przygotowuje pomieszczenie wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

2.    Do pracy w Szkole Podstawowej w Nicwałdzie mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

3.    Nie należy angażować w zajęcia z dziećmi i opiekę pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi - Załącznik nr 5 do Zarządzenia.

4.    Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie, które może pełnić funkcje izolatki.

5.    W w/w pomieszczeniu nie powinno być sprzętów oraz przedmiotów, których nie można dezynfekować lub prać (np. dywanu).

6.    W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID - 19 należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odizolować go od pozostałych pracowników i młodzież, powiadomić Stację Sanitarno - Epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

7.    Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itd.) oraz powierzchnie płaskie.

8.    Po zauważeniu symptomów choroby u dziecka np. kaszel, gorączka, duszność i problemy
z oddychanie nauczyciel niezwłocznie powiadamia Dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji. Dyrektor wyznacza osobę, która  dezynfekuje ręce , ubiera środki ochrony osobistej (maseczka,  rękawiczki), i przechodzi do wyznaczonej sali izolacji z dzieckiem . Osoba ta pozostaje z nim zachowując maksymalnie bezpieczną odległość minimum 2m do momentu odebrania przez rodziców.

9.        Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci i pracowników zawiadamia jednostkę Stację Sanitarno - Epidemiologiczną oraz rodziców dziecka o zaobserwowanych objawach chorobowych i podejrzeniu wystąpienia na terenie szkoły zachorowania na COVID – 19.

10.    Dyrektor stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń przekazanych przez Stację Sanitarno - Epidemiologiczną dotyczących dalszych procedur.

11.                            Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów lub natychmiastowego oddzwaniania.

12.    Nauczyciel opiekujący się grupą o zaistniałej sytuacji informuje również rodziców pozostałych dzieci.

13.                            Pomieszczenia, w których przebywało dziecko jest natychmiastowo dezynfekowane.

14.                            Dyrektor sporządza notatkę z zaistniałej sytuacji.

15.                            Notatka zawiera następujące informacje:

a) datę

b) godzinę powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej

c) godzinę powiadomienia rodziców

d) opis przebiegu działań.

16.                            Dyrektor przechowuje notatkę w dokumentacji szkoły.

17.                            Dyrektor zawiadamia o sytuacji organ prowadzący.

 

 

 

Przekazanie dziecka rodzicom podejrzanego o zakażenie:

 

1.    By odebrać dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do telefonicznego  poinformowania Dyrektora o gotowości odbioru dziecka ze szkoły.

2.    Rodzic/prawny opiekun odbierający dziecko jest wyposażony w środki ochrony osobistej
w postaci rękawiczek oraz maski zasłaniającej usta i nos. 

3.    Dziecko zostaje przekazane rodzicowi/opiekunowi prawnemu przez pracownika szkoły, który się nim opiekował w izolatce.

4.    Pracownik zabezpieczony w środki ochrony osobistej przyprowadza dziecko z izolatki do ustalonego miejsca odbioru dziecka z zachowaniem środków bezpieczeństwa- zachowując dystans 2 m. od rodzica/opiekuna prawnego. Opiekun najpierw identyfikuje rodzica/opiekuna, a później przekazuje dziecko.

5.    Jeśli pracownik ma wątpliwości co do tożsamości odbierającego, może prosić rodzica/opiekuna
o okazanie dowodu tożsamości.

6.    .Osoba opiekująca się dzieckiem, zachowując dystans nie mniej niż 2m, przekazuje dziecko rodzicowi/opiekunowi prawnemu oraz przekazuje informacje na temat objawów, jakie zaobserwowano u dziecka. Może przekazać rodzicowi również numery telefonów do zawiadomionej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Po uzyskaniu odpowiednich informacji rodzic/opiekun prawny teren szkoły i postępuje zgodnie z ogólnymi zaleceniami sanitarnymi.

7.    Jeśli rodzic/opiekun prawny nie posiada środków ochrony osobistej, nie zostaje wpuszczony na teren szkoły . W tej sytuacji należy poprosić rodzica, by stanął w odległości nie mniej niż 2 m od wejścia na teren szkoły i wypuścić dziecko do rodzica. Pracownik obserwuje dziecko do chwili, gdy rodzic je przejmie.

8.    Jeśli rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko nie posiada środków ochrony osobistej, stanowi to wykroczenie. Dyrektor szkoły ma prawo zgłosić je do organów ścigania.

9.        Pracownik opiekujący się dzieckiem w izolatce, który oddał dziecko rodzicowi/opiekunowi prawnemu, dezynfekuje rękawice oraz zgodnie z instrukcją ściąga maseczkę ,rękawice.

10.    Izolatka, w której przebywało dziecko jest dokładnie wietrzona, dezynfekowana za pomocą odpowiednich detergentów.

 

 

 

                                                                                                                                                          Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych

Oświadczam, że moja córka/ mój syn …………………………………………………….

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.

Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, kaszel, katar, alergia*).

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do ...................................... w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj:

- mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia Covid – 19

- w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole  (nie tylko na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka - zdaję sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę.

- w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu szkoła zostanie zamknięta do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie szkoły oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę.

- w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej izolatorium, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy.

- zostałem/am poinformowany/a o możliwości pozostania z dzieckiem w domu i możliwości pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko.

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do organu prowadzącego będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.

*Jako objawy infekcji rozumie się np. gorączka, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe, niepokojące zachowania dziecka.

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce regulaminie związanych z reżimem sanitarnym przede wszystkim: przyprowadzania do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max.30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce.

Przyjmuję do wiadomości i akceptuje, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danych dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych min. 4 dni.

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki poprzez kontakt telefoniczny o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu tj. gdy ktoś z mojej rodziny zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje na Covid – 19.

Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury u mojego dziecka.


………………………..……………………………………………

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

 

Na stronie internetowej szkoły : spnicwald.edu.pl zostały opublikowane procedury bezpiecznego pobytu w szkole zgodnie z wytycznymi GIS, z którymi można się zapoznać.

Przypominamy także, że:

„Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.”
"Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy w szkole"

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 9

Plan higieny dla Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie

Co?

Obiekt

Jak?

Czynność

Czym?

Środki dezynfekcyjne

Procedury

Kiedy?

Zastosowanie

Kto?

Osoba odpowiedzialna

Mycie rąk

Według instrukcji umieszczonej
w wyznaczonym miejscu: toaletach, korytarzach, salach lekcyjnych, świetlicy, pokoju nauczycielskim, pomieszczeniach biurowych.

Mydło w płynie antybakteryjne do mycia rąk. Przebadane dermatologicznie.

Przed rozpoczęciem i zakończeniem pracy.

Po skorzystaniu z toalety.

W razie potrzeby.

Wszyscy pracownicy

Uczniowie

Dezynfekcja rąk

Zgodnie z instrukcją

Mydło w płynie antybakteryjne do mycia rąk.

Środek do dezynfekcji rąk

Przed rozpoczęciem i zakończeniem pracy

Po skorzystaniu z toalety.

W razie potrzeby.

W przypadku wystąpienia zatruć pokarmowych

i chorób bakteryjnych należy zwiększyć częstotliwość dezynfekcji rąk.

Nauczyciele

Wszyscy pracownicy administracji i obsługi

Uczniowie pod kontrolą nauczycieli lub wychowawców

Małe i trudno dostępne powierzchnie (stoliki, krzesła

i inne przedmioty odporne na działanie alkoholi), klamki we wszystkich drzwiach, poręcze, kosze na śmieci.

Szybka dezynfekcja powierzchni poprzez spryskanie lub przetarcie gotowym do użycia preparatem dezynfekcyjnym przeznaczonym do szybkiej dezynfekcji powierzchni.

Środek myjąco – dezynfekujący do wszystkich powierzchni.

Działa na bakterie, wirusy i grzyby.

 

 

 

 

 

W razie potrzeby.

Raz dziennie po zakończeniu pracy, pod nieobecność uczniów.

W czasie nasilonego występowania zachorowań na choroby zakaźne

Po każdej przerwie.

 

 

 Pracownicy obsługi

 

Pomoce dydaktyczne

 

Szybka dezynfekcja

i mycie: spryskać, pozostawić do wyschnięcia.

 

Preparat gotowy do użycia, działa na bakterie, wirusy, gruźlicę, grzyby, rota wirusy.

 

Po każdym przypadku zabrudzenia

i skażenia biologicznego.

W razie potrzeby.

W czasie silnego zagrożenia chorobami zakaźnymi, zatruciami, biegunkami oraz zaziębieniami zaleca się częstsze stosowanie dezynfekcji.

 

Pracownicy obsługi

Meble, ławki, krzesła, biurka, klamki.

Szybka dezynfekcja i  mycie poprzez spryskiwanie lub przetarcie: nierozcieńczonym preparatem spryskać lub zmyć dezynfekowane powierzchnie, pozostawić na krótką chwilę i zetrzeć jednorazowym ręcznikiem. W przypadku widocznych, tłustych pozostałości (np. kremów, emulsji, maści) należy usunąć je poprzez dezynfekcję przy pomocy jednorazowego ręcznika.

Preparat gotowy do użycia, nie rozcieńczać z wodą.

Stosować ze spryskiwaczem.

Środek do dezynfekcji małych powierzchni.

Działanie: bakterie, wirusy, grzyby, rota wirusy.

Po każdym przypadku zabrudzenia

i skażenia biologicznego.

W razie potrzeby.

W czasie silnego występowania zatruć lub biegunek oraz przeziębień zaleca się częstsze stosowanie dezynfekcji.

Pracownicy obsługi 

Pomieszczenia
(sale lekcyjne
i gimnastyczne, szatnie, a w nich szczególnie podłogi oraz inne twarde zmywalne powierzchnie)

Mycie i dezynfekcja ścian, podłóg, drzwi, klamek: przygotować roztwór preparatu dezynfekcyjno - myjącego, zmyć dezynfekowane powierzchnie za pomocą mopa lub ściereczki. Pozostawić do wyschnięcia. Nie stosować na wykładziny materiałowe.

Preparat do mycia

i dezynfekcji wszystkich powierzchni.

Działa na bakterie, wirusy i grzyby.

Środek myjąco - dezynfekujący do wszystkich powierzchni. Działa na bakterie, wirusy i grzyby.

Po każdym przypadku zabrudzenia

i skażenia biologicznego.

W razie potrzeby.

Raz dziennie po zakończeniu pracy, pod nieobecność uczniów.

W czasie silnego występowania zatruć lub biegunek oraz przeziębień zaleca się częstsze stosowanie dezynfekcji

Pracownicy obsługi

Toalety

Dezynfekcja suchych powierzchni, sedesów, desek sedesowych, spłuczek i umywalek.

Preparat do mycia

i dezynfekcji wszystkich powierzchni.

Działa na wirusy, bakterie i grzyby.

Raz dziennie po zakończeniu pracy, pod nieobecność uczniów oraz po każdej przerwie i po zakończeniu zajęć.

W przypadku skażenia biologicznego.

W razie potrzeby.

Pracownicy obsługi

Ciągi komunikacyjne

(schody i korytarze) oraz powierzchnie dotykowe

Mycie i dezynfekcja ścian, podłóg, drzwi, klamek: przygotować roztwór preparatu dezynfekcyjno - myjącego, zmyć dezynfekowane powierzchnie za pomocą mopa lub ściereczki. Pozostawić do wyschnięcia. Nie stosować na wykładziny materiałowe.

Środki chemiczne służące do mycia
i dezynfekcji. Stosować zgodnie
z wytycznymi i zaleceniami podanymi przez producenta. 

Co najmniej dwa razy każdego dnia.

Pracownicy obsługi

 

 

 

 

 

 


Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 9

Rejestr mycia i dezynfekcji pomieszczenia

DATA

GODZINA

MYCIE/DEZYNFEKCJA

PODPIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 9

 

……………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………

imię i nazwisko pracownika

 

………………………………………………………………..

stanowisko

 

 

 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

 

 

 

Będąc świadomym zagrożeń epidemicznych oraz możliwości zarażenia się COVID-19, oświadczam, iż jako pracownik powyżej 60 r. życia/ z istotnymi problemami zdrowotnymi, wyrażam dobrowolną gotowość do wykonywania pracy w ……………………………………………………..

 

 

                                                                                                                  …………………………………………………….

                                                                                                                                                                                   data i  podpis pracownika

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2020 Copyright Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie_ZK 2020 Rights Reserved.