foto1
Nicwałd
foto1
Podstawowa
foto1
w Nicwałdzie
foto1
imienia
foto1
Bł.Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

+48 56 4685425
spnicwald@gruta.pl
SP w NicwałdzieZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie prawidłowo

wypełnionej karty zgłoszenia dziecka do świetlicy w wyznaczonym przez

szkołę terminie

2, Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

-z klas I-III

- obojga rodziców pracujących

- rodziców samodzielnie wychowujących dzieci

- matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany

stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub

niezdolność do samodzielnego życia

- umieszczone w rodzinach zastępczych

- dojeżdżające

- z rodzin objętych nadzorem kuratora

- z klas IV-VI ( w uzasadnionych przypadkach :odległe miejsce

zamieszkania, posiadanie młodszego rodzeństwa w świetlicy)

 W przypadku jednoczesnego spełnienia kryteriów decyduje kolejność zgłoszeń.

3.Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej podejmuje powołana

przez dyrektora szkoły komisja rekrutacyjno- kwalifikacyjna w skład której

wchodzą: dyrektor szkoły, pedagog szkolny oraz wychowawca świetlicy.

4. Uczniowie niespełniający kryterium przyjęcia do świetlicy , którzy

oczekują ze względów organizacyjnych na stałe zajęcia pozalekcyjne

mogą korzystać z opieki świetlicy w wybranym dniu i godzinie tylko po

uprzednim zgłoszeniu takiej konieczności przez rodziców u

wychowawcy świetlicy.

Podstawa prawna działania świetlicy - Art.. 67 ustawy o systemie oświaty ? znowelizowany 4 czerwca 2014r. (zmiany w ustawie o systemie oświaty dotyczące zasad funkcjonowania świetlic szkolnych

 (Dz.U. z 2014 r.poz.642). Zmiany te określiły zasady działania świetlic w szkole podstawowej i gimnazjum oraz szkołach specjalnych

 

 

Wniosek o objęcie dziecka opieką świetlicową
POBIERZ

 

1.CELE I ZADANIA

1) Świetlica szkolna prowadzi bezpłatną działalność opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczną dla uczniów klas I - VI.

2) Dzieci przyjmowane są do świetlicy szkolnej na podstawie karty zgłoszeń.

3) Udział w zajęciach świetlicowych sprzyja integracji uczniów z różnych klas i kształceniu prawidłowych norm zachowania   w grupie rówieśniczej.

 

 

2.ORGANIZACJA  PRACY

1) Liczba uczniów klas I - VI w czasie jednostki opiekuńczej nie może przekroczyć 25 osób.

2) Opieka świetlicowa czynna jest w dni pracy szkoły (zgodnie z kalendarzem roku szkolnego).

3) Czas pracy wynika z deklaracji rodziców i możliwości organizacyjnych szkoły.

4) W zależności od pogody w ramach zajęć świetlicowych odbywają się zajęcia rekreacyjno ? sportowe.

5) Po zakończeniu zajęć świetlicowych dzieci pod opieką nauczyciela są odprowadzane do autobusu.

6) Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu musi posiadać pisemne oświadczenie, że rodzice wyrażają zgodę i ponoszą całkowitą odpowiedzialność za dziecko.

 

 

3.ZADANIA NAUCZYCIELI SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ

1) Zorganizowanie codziennych zajęć tematycznych i zajęć dydaktyczno ? wyrównawczych.

2) Organizowanie pomocy w nauce i tworzenie warunków do nauki własnej.

3) Rozwijanie uzdolnień uczniów.

4) Zapewnienie bezpiecznego pobytu uczniom w czasie zajęć i po ich zakończeniu.

5) Systematyczna współpraca z rodzicami i wychowawcami uczniów.

 

 

4.UCZNIOWIE

1) Przestrzegają zasad współżycia w zespole.

2) Dbają o ład i porządek, uczestniczą w pracach porządkowych w pomieszczeniu opieki świetlicowej.

3) Szanują wyposażenie świetlicy.

4) Ponoszą odpowiedzialność za własne postępowanie.

 

 

5.RODZICE

1) Wypełniają deklarację zgłoszenia.

2) Pisemnie upoważniają inne osoby do odbioru dziecka.

3) Informują o zmianie danych adresowych (nr telefonu).

4) Przestrzegają zadeklarowanych godzin odbioru dziecka.

 

 

6..DOKUMENTACJA:

1) Dokumentem potwierdzającym działalność opieki świetlicowej jest Dziennik zajęć opieki świetlicowej.

 

 

 

 

 Copyright © 2020 Copyright Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie_ZK 2020 Rights Reserved.