foto1
Nicwałd
foto1
Podstawowa
foto1
w Nicwałdzie
foto1
imienia
foto1
Bł.Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

+48 56 4685425
spnicwald@gruta.pl
SP w Nicwałdzie 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1.       Regulamin został opracowany na podstawie Decyzji 49 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia Programu „Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży (dalej „Decyzja”).

2.       Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie „Szkolny Klub Sportowy” finansowanego z budżetu państwa, w imieniu którego działa Minister Sportu i Turystyki.

3.       Program Szkolny Klub Sportowy (zwany również „Program SKS”), jest programem, którego realizacja jest nadzorowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

4.       Działania realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez Uczestników Projektu spełniających warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.

5.       Podmiotami realizującymi Program SKS są:

a)       nauczyciele wychowania fizycznego prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego w danej placówce szkolnej (zwani dalej „Nauczycielami”);

b)      Operatorzy wojewódzcy – podmioty realizujące Program Szkolny Klub Sportowy na poziomie wojewódzkim;

c)       Operator krajowy – podmiot koordynujący realizację Programu Szkolny Klub Sportowy na poziomie krajowym tj. Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy

6.       Uczestnikami Programu SKS są dzieci i młodzież szkolna, uczęszczające do danej placówki szkolnej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwani dalej „Uczestnikami”) 

7.       Udział w zajęciach w ramach Programu SKS jest bezpłatny. 

8.       Zajęcia w ramach Programu SKS realizowane są od 1 stycznia 2019 r. do 15 grudnia 2019 r. 

9.       Informacje o Programie „Szkolny Klub Sportowy” dostępne są na stronie internetowej www.szkolnyklubsportowy.pl oraz na stronach operatorów wojewódzkich; 

10.    Ogólny nadzór oraz podejmowanie decyzji dotyczących realizacji Programu SKS pozostaje w gestii Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

11.    Administratorem Danych Osobowych pozyskanych w ramach realizacji Programu jest Operator krajowy.

 

§ 2
Założenia Programu

 

1.       Cele Programu SKS to: 

a)       stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież; 

b)      poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości; 

c)       promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży; 

d)      zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży; 

e)       stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt; 

f)        tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży; 

g)       optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej; 

h)      promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży; 

i)         wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu. 

2.       Główne warunki realizacji zajęć: 

a)       udział dzieci i młodzieży szkolnej w zajęciach realizowanych w ramach Programu SKS jest dobrowolny i bezpłatny. 

b)      uczestnikami zajęć mogą być wyłącznie uczniowie szkół dla dzieci i młodzieży – szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i wygaszanych gimnazjów; 

c)       uczestnicy zadania muszą być podzieleni na grupy SKS, przypisane do jednej szkoły i składające się z uczniów tej szkoły; 

d)      grupa ćwiczebna musi się składać z minimum 15 uczestników (zwana dalej „Grupa SKS”); 

e)       w jednej szkole, liczącej do 300 uczniów, mogą powstać maksymalnie 2 grupy ćwiczebne, w szkołach liczących powyżej 300 uczniów dopuszcza się utworzenie trzeciej grupy ćwiczebnej; 

f)        w przypadku utworzenia w danej szkole więcej niż jednej grupy ćwiczebnej, przynajmniej jedna z nich powinna być dedykowana dziewczętom (muszą one stanowić ponad 50% uczestników danej grupy, dotyczy to szkół, w których dziewczęta stanowią przynajmniej 33% łącznej liczby uczniów); 

g)       osobami prowadzącymi zajęcia mogą być wyłącznie nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole; 

h)      zajęcia sportowe muszą być prowadzone z częstotliwością 2 razy w tygodniu (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany częstotliwości zajęć); 

i)         czas trwania zajęć sportowych w Grupach SKS wynosi 60 minut.

 

§ 3

Zasady działania Operatora krajowego 

1.Operator krajowy jest zobowiązany do: 

a)       koordynacji, nadzoru i kontroli pracy podmiotów realizujących Program SKS na poziomie wojewódzkim; 

b)      bieżącej współpracy z podmiotami realizującymi Program SKS na poziomie wojewódzkim; 

c)       prowadzenia pełnej sprawozdawczości realizacji Programu SKS 

d)      prowadzenia bieżącego monitoringu nad realizacją zadania (w tym wizytowania zajęć sportowych realizowanych w Grupach SKS prowadzonych w co najmniej 600 szkołach ze wszystkich województw); 

e)       administrowania narzędziem, prowadzonym w formie elektronicznej, w którym Nauczyciele uzupełniają frekwencję uczniów i tematykę prowadzonych zajęć oraz wprowadzają wyniki testów sprawności fizycznej (zwany dalej „Dziennikiem SKS”); 

f)        prowadzenia strony internetowej Programu SKS oraz profilu Programu SKS na serwisie społecznościowym Facebook; 

g)       opracowania i wykonania materiałów promocyjnych na potrzeby Programu SKS; 

h)      prowadzenia innych działań promujących Program SKS.

 

§ 4 

Zasady działania Operatorów wojewódzkich 

1.Operatorzy wojewódzcy są zobowiązani do: 

a)       podjęcia działań mających na celu utworzenie co najmniej jednej grupy ćwiczebnej w ramach Programu SKS w każdej gminie położonej w granicach administracyjnych województwa objętego działaniem danego Operatora wojewódzkiego; 

b)      rekrutacji Nauczycieli wychowania fizycznego do prowadzenia zajęć w ramach Programu SKS; 

c)       zawarcia i rozwiązania stosunku prawnego z Nauczycielami na realizację Programu SKS w danym województwie; 

d)      sprawowania nadzoru nad prawidłową realizacją Programu SKS w szkołach zlokalizowanych w granicach administracyjnych województwa objętego działaniem danego Operatora wojewódzkiego; 

e)       zapewnienia odpowiedniego miejsca i wyposażenia prowadzonych zajęć realizowanych w ramach Programu SKS w danym województwie, 

f)        nadzoru przeprowadzenia przez Nauczycieli testów sprawności fizycznej uczestnikom Programu SKS oraz wprowadzenia i wysyłania ich wyników za pośrednictwem Dziennika SKS ; 

g)       kontroli Dziennika SKS ; 

h)      wizytacji zajęć prowadzonych w Grupach SKS;

 

§ 5 

Zasady uczestnictwa Nauczycieli

 

1.       Zgłoszeni do uczestnictwa w Programie SKS Nauczyciele są zobowiązani do przeprowadzenia rekrutacji Uczestników, do utworzenia i zgłoszenia właściwemu Operatorowi wojewódzkiemu Uczestników oraz Grupy SKS lub Grup SKS. 

2.       Nauczyciele zobowiązani są do zawarcia umowy z Operatorem wojewódzkim. 

3.       Nauczyciele uczestniczący w Programie SKS zobowiązani są do prowadzenia Dziennika SKS. 

4.       Rejestracja kont Nauczyciel, umożliwiających prowadzenie Dziennika SKS dokonywana jest za pomocą środków porozumiewania się na odległość (poprzez stronę internetową Programu SKS), na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i ma charakter ciągły. O spełnieniu kryterium terytorialnego decyduje lokalizacja adresu IP, z którego dokonano rejestracji. 

5.       Aktywacji konta Nauczyciela dokonuje Operator wojewódzki poprzez weryfikacje danych Nauczyciela uzyskanych na podstawie zawartej z nim umowy na realizację zajęć w ramach Programu SKS. 

6.       Nauczyciele są zobowiązani do prowadzenia zajęć w Grupach SKS z danej placówki szkolnej według harmonogramu zamieszczonego w Dzienniku SKS. Zajęcia mogą zostać skontrolowane przez Operatora krajowego i/lub Operatora wojewódzkiego. 

7.       Nauczyciele są zobowiązani do wprowadzenia wiarygodnych danych Uczestników do uprzednio utworzonej Grupy SKS w Dzienniku SKS. 

8.       Nauczyciele są zobowiązania do uzyskania od wszystkich Uczestników oraz od ich przedstawicieli ustawowych (rodzic, opiekun prawny) zgód na udział w Programie SKS. Wzór zgody dostępny jest na stronie internetowej www.szkolnyklubsportowy.plw zakładce „Do pobrania”. 

9.       Nauczyciele są zobowiązani do należytego przechowywania zgód na udział Uczestników w Programie SKS, zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępnienia ich każdorazowo na prośbę Operatora Krajowego i/lub Operatora wojewódzkiego 

10.    Nauczyciele są zobowiązani do wypełniania na bieżąco Dziennika SKS umożliwiającego dokumentowanie realizacji zadania, w tym do zamieszczenia w Dzienniku SKS skanów udzielonych (odpowiednio podpisanych) zgód na udział Uczestników w prowadzonej przez siebie Grupie SKS lub Grupach SKS. 

11.    Nauczyciele są zobowiązani do odwoływania zajęć, w przypadku, gdy wiedzą wcześniej, że dane zajęcia się nie odbędą. 

12.    W ramach realizacji Programu SKS Nauczyciele zobowiązani są do przeprowadzenia dwóch edycji testów sprawności fizycznej Uczestników po jednej w semestrze wiosennym i jesiennym. Zasady przeprowadzenia testów sprawności fizycznej, zostały wskazane w §7 niniejszego Regulaminu. 

13.    Nauczyciele są zobowiązani do wprowadzenia wyników przeprowadzonych testów sprawności fizycznej do Dziennika SKS, niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. 

14.    Informacja o Programie SKS powinna być ogólnodostępna. Nauczyciel jest zobowiązany do wyeksponowania plakatu z terminami zajęć. Materiały promocyjne są dostępne na stronie www.szkolnyklubsportowy.plw zakładce „Do pobrania”. 

15.    Nieprzestrzeganie przez Nauczyciela postanowień niniejszego Regulaminu, może stanowić podstawę do jego wykreślenia z listy podmiotów realizujących Program SKS i do rozwiązania zawartej z nim umowy na realizację Programu SKS.

 

§ 6 

Zasady udziału w Programie Uczestników

 

1.       Uczestnikami Programu SKS są dzieci i młodzież w wieku szkolnym, uczęszczająca do danej placówki szkolne, którzy zgłosili Nauczycielowi wolę uczestnictwa w Programie SKS, a także spełniają warunki formalne, o których mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu oraz zostali przypisani do Grupy SKS. 

2.       Warunkiem formalnym uczestnictwa w Programie SKS dzieci i młodzieży szkolnej jest przedstawienie Nauczycielowi wychowania fizycznego udzielonej przez przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego) zgody na udział w Programie SKS. Rodzic/opiekun prawny składa również oświadczenie, że stan zdrowia dziecka jest mu znany i że dziecko nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych oraz testach sprawnościowych organizowanych w ramach Programu ,,SKS”. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie www.szkolnyklubsportowy.plw zakładce „Do pobrania” 

3.       Uczestnicy zobowiązani są do regularnego i aktywnego uczestnictwa w Grupie SKS, do której są przypisani. 

4.       Rodzic/opiekun prawny Uczestnika jest obowiązany zapewnić bezpieczeństwo dziecka w drodze na zajęcia i z zajęć prowadzonych w ramach Programu SKS. 

5.       W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa Uczestnika, Rodzic/opiekun prawny powinien poinformować Nauczyciela o jakichkolwiek zmianach w stanie zdrowia dziecka, które mogłyby stanowić przeciwskazanie do udziału w zajęciach sportowych lub testach sprawnościowych.   

6.       Rodzic/opiekun prawny Uczestnika może wyrazić zgodę na bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika i jego wypowiedzi utrwalonego w formie fotografii lub nagrania podczas zajęć prowadzonych w ramach Programu SKS w celu promowania Programu SKS oraz działalności statutowej Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego poprzez umieszczenie zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej, we wszelkich formach publikacji, zarówno drukowanych jak i w Internecie (w tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram, YouTube).Zgoda będzie obejmowała rozpowszechnianie wizerunku bez ograniczeń terytorialnych, w każdej formie i z użyciem wszelkich środków technicznych, na wszystkich znanych w dacie udzielenia zgody polach eksploatacji.

 

§ 7 

Procedura przeprowadzania testów sprawności fizycznej Uczestników

 

1.       Testy sprawności fizycznej Uczestników przeprowadza się raz w semestrze, w terminie określonym przez Operatora krajowego. 

2.       Uprawnionymi osobami do przeprowadzenia i nadzorowania testów sprawności fizycznej Uczestników są wyłącznie nauczyciele wychowania fizycznego, prowadzący zajęcia z daną Grupą SKS. 

3.       Nauczyciele wychowania fizycznego prowadzący zajęcia w ramach grup utworzonych zgodnie z Programem SKS zamieszczają niezwłocznie w Dzienniku SKS wyniki przeprowadzonych testów sprawności fizycznej Uczestników. 

4.       Testy sprawności fizycznej, wykonywane przez Uczestników muszą być przeprowadzane z zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa oraz zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej Programu oraz na kanale Programu SKS w serwisie YouTube. 

5.       Wyniki testów sprawnościowych mogą być wprowadzane do Narodowej Bazy Talentów.

 

§ 8

Dane osobowe

 

1.       W związku z realizacją Programu SKS, Operator krajowy przetwarza dane osobowe osób Uczestników Programu SKS, Nauczycieli biorących udział w realizacji Programu SKS oraz dane osobowe przedstawicieli ustawowych Uczestników Programu SKS (rodziców bądź opiekunów prawnych). 

2.       Administratorem danych osobowych ww. osób jest Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Trylogii 2/16, 01- 982 Warszawa. 

3.       Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu (22) 569 99 99 

4.       Operator krajowy przetwarza dane osobowe ww. osób, w następującym zakresie: 

1)       dane osobowe Uczestników Programu SKS: imię i nazwisko, data urodzenia, nazwa szkoły, klasa, numer telefonu, adres e-mail, posiadanie licencji PZS, udział w innych zajęciach sportowych niż SKS, masa ciała, wysokość ciała, wyniki prób sprawności fizycznej, frekwencja na zajęciach, płeć, opcjonalnie – wizerunek 

2)       dane osobowe Nauczycieli biorących udział w realizacji Programu SKS: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, płeć, staż pracy zawodowej, województwo, wizerunek, adres IP, czy nauczyciel prowadzi zajęcia w klubie sportowym, realizowane sporty, liczba przepracowanych jednostek, wynagrodzenie przysługujące nauczycielowi za dany miesiąc, posiadane uprawnienia 

3)       dane osobowe przedstawicieli ustawowych Uczestników Programu SKS: imię i nazwisko, podpis, opcjonalnie – numer telefonu i adres mailowy 

5.       Operator krajowy przetwarza dane osobowe Uczestników Programu w ww. zakresie w celach dokumentacyjnych, ewidencyjnych i sprawozdawczych w związku z Programem „SKS”, w tym w celu dokumentowania przeprowadzenia testów sprawnościowych, ich monitoringu oraz ewaluacji ich wyników w Narodowej Bazie Talentów. Operator krajowy przetwarza również dane osobowe Nauczycieli w celach dokumentacyjnych, ewidencyjnych i sprawozdawczych w związku z Programem SKS, dokumentowania przeprowadzenia testów sprawnościowych ich monitoringu oraz ewaluacji wyników oraz w celu umożliwienia korzystania z Dziennika SKS. Dodatkowo dane osobowe w postaci wizerunku Uczestników i Nauczycieli mogą być przetwarzana w celu promowania Programu SKS. Dane osobowe przedstawicieli ustawowych Uczestników są przetwarzane w celu udokumentowania wyrażenia zgód w imieniu Uczestników Programu SKS. 

6.       W ramach realizacji Programu SKS ww. dane osobowe przetwarzane są również w serwisie internetowym w domenie www.szkolnyklubsportowy, w szczególności w ramach prowadzonego w formie elektronicznej Dziennika SKS (dalej „Serwis”) Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych w tym zakresie zostały ujęte w Polityce Prywatności Serwisu. 

7.       Dane osobowe Uczestników Programu SKS oraz dane osobowe Nauczycieli przetwarzane są na podstawie zgody udzielonej przez te osoby (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).   

8.       Podanie danych osobowych w celu realizacji Programu, jak również w celu wzięcia udziału w Programie SKS jest dobrowolne. Niepodanie przez ww. osoby ich danych osobowych w ww. celu spowoduje, że osoby te nie będą mogły realizować Programu SKS (w przypadku Nauczycieli), ani w nim uczestniczyć (w przypadku Uczestników). Niepodanie danych osobowych przez przedstawiciela ustawowe spowoduje niemożliwość uczestniczenia w Programie SKS jego podopiecznego. 

9.       Brak wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z zapisem §6 ust. 5 nie wiąże się z brakiem możliwości wzięcia udziału w Programie. Wrażenie zgody jest dobrowolne. 

10.    Ww. dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z Operatorem krajowym w zakresie i w celu, w jakim podmioty te udzielają wsparcia Operatorowi krajowemu w zakresie (i) wspólnej realizacji Programu SKS tj. Operatorowi wojewódzkiemu (ii) administrowania stroną internetową serwisu Dziennika SKS. 

11.    Ww. dane osobowe mogę być udostępniane Ministrowi Sportu i Turystyki, które, w ramach realizacji zadań publicznych, finansuje ze środków budżetu państwa przeprowadzenie Programu SKS i w stosunku, do którego Operator krajowy ma w szczególności obowiązki sprawozdawcze. 

12.    Ww. dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat początku roku następującego po roku, w którym zakończono realizację Programu SKS. Dane osobowe w przypadku wizerunku będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 

13.    Każda osoba, której dane osobowe są przez Operatora krajowego przetwarzane ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

14.    Każda osoba, której dane osobowe są przez Operatora krajowego przetwarzane, ma prawo dostępu do jej danych osobowych, które są przetwarzane przez Operatora krajowego. W szczególności, w ramach tego prawa, dana osoba, może zapytać o to: 

1)       w jakim celu przetwarzane są jej dane osobowe, 

2)       jakie jej dane są przetwarzane, 

3)       komu Operator krajowy ujawnia dane (informacje o odbiorcach, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych), 

4)       jaki jest planowany okres przechowywania jej danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu, 

5)       czy w stosunku do tej osoby podejmowane są zautomatyzowane decyzje, w tym czy odbywa się wobec niej profilowanie, 

6)       czy Operator krajowy przekazuje jej dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

15.    Każda osoba, której dane osobowe są przez Operatora krajowego przetwarzane ma prawo do żądania niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma ona również prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. 

16.    Osoba, której dane osobowe są przez Operatora krajowego przetwarzane ma prawo do żądania od Operatora krajowego, usunięcia jej danych osobowych z jej systemu, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: 

1)       jej dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

2)       osoba ta wycofała zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 

3)       osoba ta wniosła sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, 

4)       osoba ta wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych na potrzeby marketingowe, 

5)       dane osobowe tej osoby były przetwarzane niezgodnie z prawem, 

6)       dane osobowe tej osoby muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie, 

7)       dane osobowe tej osoby zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego dziecku. 

17.    Osoba, której dane osobowe są przez Operatora krajowego przetwarzane ma prawo do ograniczenia przetwarzania, w następujących przypadkach: 

1)       jeżeli kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

2)       jeżeli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba ta sprzeciwia się ich usunięciu; 

3)       Operator krajowy nie potrzebuje już danych osobowych tej osoby do celów przetwarzania, ale są one potrzebne tej osobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

4)       osoba ta wniosła sprzeciw wobec przetwarzania, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. 

18.    Skorzystanie przez daną osobę z prawa ograniczenia przetwarzania oznacza, że jej dane osobowe będą mogły być przez nas wyłącznie przetwarzane (w tym przechowywane) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego. 

19.    Każda osoba, której dane osobowe są przez Operatora krajowego przetwarzane ma prawo do przenoszenia danych tj. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych oraz ma prawo żądać, aby te dane osobowe przesłać innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez tę osobę zgody oraz w sposób zautomatyzowany. 

20.    Każda osoba, której dane osobowe są przez Operatora krajowego przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

21.    Osoba, której dane osobowe są przez Operatora krajowego przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a) ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie w jakiej takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem. 

22.    Cofnięcie zgody będzie równoznaczne z zaprzestaniem udziału w Programie „SKS”, chyba że będzie dotyczyło jedynie przetwarzania wizerunku dziecka. Cofnięcie zgody w zakresie rozpowszechniania wizerunku będzie powodowało zaprzestanie jego rozpowszechniania. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, może zrealizować swoje prawa, kontaktując się z inspektorem ochrony danych.

 

§ 9

 

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie

 

1.       Uczestnicy mają prawo do rezygnacji z udziału w Programie, w dowolnym czasie. 

2.       Nauczyciel może zrezygnować z udziału w Programie na zasadach wynikających z zawartej z nim przez Operatora wojewódzkiego umowy. 

3.       Rezygnacja z uczestnictwa w Programie SKS jest bezpłatna. 

4.       Nauczyciele, Operatorzy wojewódzcy oraz Operator krajowy zastrzegają prawo skreślenia Uczestników z listy beneficjentów Programu, w przypadku naruszenia przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 

1.       Uczestnicy oraz podmioty realizujące Program SKS zobowiązani są do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego Regulaminu. 

2.       Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Operatora krajowego w porozumieniu z przedstawicielami Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

3.       Operator krajowy zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie realizacji Programu SKS. 

4.       Aktualna treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Programu SKS, pod adresem www.szkolnyklubsportowy.pl.

 Copyright © 2020 Copyright Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie_ZK 2020 Rights Reserved.